Close

Algemene voorwaarden HNK Club membership

ALGEMENE VOORWAARDEN HNK MEMBERSHIP OVEREENKOMST

1. Dit zijn de Algemene Voorwaarden HNK Membership Overeenkomsten, hierna: (“Algemene Voorwaarden”). NSI behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Een (gewijzigd) exemplaar zal aan de Member ter beschikking worden gesteld op de receptie van de HNK en op verzoek worden toegestuurd.

2. HNK – Sociale hart

Het sociale hart van HNK is gedurende kantooropeningstijden (in ieder geval van 08.00 uur en 18.00 uur) van maandag tot en met vrijdag open. Op vakantie- en feestdagen is HNK gesloten. De Member heeft geen recht op een vaste werkplek.  Er kunnen specifieke afspraken worden gemaakt omtrent het gebruik van de flexibele werkplek(ken) en/of faciliteiten buiten kantooruren. HNK zal zich inspannen om de specifieke wensen zo snel mogelijk te leveren, maar is niet aansprakelijk voor eventuele latere levering. Indien HNK van oordeel is dat een bepaald verzoek bovenmatig is, behoudt HNK zich het recht voor extra kosten in rekening te brengen op basis van de gebruikelijke tarieven van HNK, gebaseerd op de tijd die het specifieke verzoek met zich heeft meegebracht.

3. Huisregels

De Member dient zich te houden aan het huishoudelijk reglement / handboek van het desbetreffende HNK. Hierin staan de faciliteiten omschreven waarvan Member gebruik mag maken. Een Member mag cliënten en zakelijke contactpersonen ontvangen, met een maximum van 1 persoon en met een maximum duur van 1 uur.

4. HNK – Additionele diensten

Uitsluitend ten behoeve van Members kan tegen betaling per gebruik conform de tarieven zoals vermeld op HNK.nl gebruik worden gemaakt van onder meer de navolgende diensten;

  • Vergaderarrangementen;
  • Parkeren;
  • Horeca;
  • Borrel- Lunch en Koffiearrangementen.
  • Print/repro;
  • Locker.

De aangeboden diensten kunnen per HNK gebouw verschillen. Betaling geschiedt op de wijze als omschreven in artikel 29 van deze algemene voorwaarden. Deze diensten zijn ondersteunend aan het gebruik van flexibele werkplek(ken) in het sociale hart van HNK. NSI HNK B.V. behoudt zich het recht voor om de Membership overeenkomst tussentijds op te zeggen c.q. te wijzigen indien en voorzover het gebruik door Member van deze aanpalende diensten het gebruik van flexibele werkplek(ken in het sociale hart van HNK overstijgt. Member stemt hiermee in.

HNK ICT NETWERK

5. HNK levert draadloos internet via het open / publieke HNK netwerk in het sociale hart.

6. HNK aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de veiligheid en snelheid van het open/ publieke HNK netwerk (of het internet) en/of uitval van het netwerk. De Member dient zelf alle veiligheidsmaatregelen te nemen (zoals codering en antivirus protectie) welke hij in zijn omstandigheden noodzakelijk acht.

7. De Member garandeert HNK hierbij dat het gebruik van het ICT netwerk het “normale gebruik” niet zal overschrijden. Onder normaal gebruik wordt verstaan het ontvangen en versturen van emails met bijlagen. Het downloaden van grote video-bestanden en/of het gebruik van netflix e.d. is niet toegestaan. HNK hanteert het een fair use principe, hetgeen inhoudt dat een Member het gebruik van het wireless HNK netwerk kan worden ontzegd indien het verbruik door deze Member dat van andere in grote mate overstijgt en andere Members hiervan overlast ondervinden.

8. HNK spant zich ervoor in dat het ICT Netwerk functioneert op een professionele en vakkundige manier. Indien het ICT Netwerk onverhoopt niet goed werkt, zal het door HNK binnen een redelijke periode, na schriftelijk kennisgeving, verholpen worden.

GEBRUIK VAN HNK

9. Gebruik

De HNK flex / werkplek(ken) mogen alleen worden gebruikt voor kantoordoeleinden voor de uitoefening van het bedrijf van de Member, zoals vastgelegd in de overeenkomst. De Member zal de flexibele werkplek(ken) niet aan derden aanbieden of in gebruik geven. De naam HNK mag op geen enkele wijze door de Member worden gebruikt dan wel in verband worden gebracht met de onderneming van de Member zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HNK.

10. Het is de Member niet toegestaan (haar) rechten of verplichtingen in verband met en voortvloeiende uit deze overeenkomst noch geheel noch gedeeltelijk over te dragen aan derden dan wel de flex-/ werkplek(ken) (zonder voorafgaande toestemming van HNK) te laten gebruiken door derden niet zijnde een gelieerde onderneming van de Member. HNK is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst te allen tijde over te dragen aan derden.

11. Membernaam

Het is niet geoorloofd om (reclame) borden/uitingen aan de deur van de flexibele werkplek(ken) te hangen dan wel ergens anders zichtbaar buiten of in de flexibele werkplek(ken) te plaatsen.Het is de Member verboden het HNK adres te gebruiken als statutair adres.

12. Onderhoud van de HNK flexibele werkplek(ken)

De Member zal de flexibele werkplek(ken) en inrichting goed onderhouden en er zorg voor dragen dat de flexibele werkplek(ken) met de bedoelde inrichting in geen enkel opzicht wordt beschadigd dan wel gewijzigd. De Member is aansprakelijk voor alle schade toegebracht door de Member of door degene die met de instemming van de Member gebruik maken van deze flexibele werkplek(ken) en de algemene ruimte(n).

13. Kantoormeubilair en apparatuur

Het is verboden om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HNK, ander meubilair, apparatuur, kantoorapparatuur, kabels, IT of telecommunicatie apparatuur en aansluitingen binnen HNK aan te brengen.

14. Wettelijke regels

De Member zal voldoen aan alle wetten, verordeningen en beschikkingen die op haar, dan wel op haar bedrijfsvoering van toepassing zijn. De Member mag niet onrechtmatig of onwettig handelen. De Member dient alles na te laten wat het gebruik door anderen en HNK zou kunnen hinderen, kunnen schaden dan wel overlast of ergernis zou kunnen veroorzaken, dan wel tot gevolg heeft dat de verzekeringspremies omhoog gaan, verlies en schade veroorzaakt aan HNK, de eigenaar van het gebouw of andere belanghebbenden.

15. Elektriciteit

Het gebruik van elektriciteit door de Member mag niet het normale gebruik overtreffen tenzij anders overeengekomen. Indien het gebruik de bovenstaande waarden overtreft zonder dat partijen hieromtrent nadere afspraken hebben gemaakt is de Member voor eventuele schade van derden en HNK aansprakelijk.

16. Verzekering

De Member dient zichzelf en haar werknemers, eventuele derden die de Member meeneemt/ ruimte gebruiken en haar eigendommen in de ruimte te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de overeenkomst. HNK aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

17. Toegang tot de HNK flexibele werkplek(ken)

HNK heeft altijd toegang tot de flexibele werkplek(ken). Tenzij er sprake is van overmacht (noodtoestand), zal HNK trachten de Member van tevoren op de hoogte te stellen wanneer eventuele inspecties, testen, reparaties, andere routinematige klussen, schoonmaak of onderhoud dienen te worden uitgevoerd. HNK zal te allen tijde geheimhouding betrachten omtrent de bedrijfsvoering van de Member en eventuele door de Member verlangde veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

18. Aanvang overeenkomst

De overeenkomst vangt aan op de dag van ondertekening. IIndien, om wat voor reden dan ook, HNK niet in staat is bij aanvang van de overeenkomst de overeengekomen flex-/ werkplek(ken) ter beschikking te stellen is HNK niet aansprakelijk noch kan HNK hiervoor aansprakelijk worden gehouden. De Member heeft echter wel het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder schadeplichtig te zijn. Indien de Member de overeenkomst niet met onmiddellijke ingang beëindigt, wordt betaling van de vergoeding opgeschort totdat de flex-/ werkplek(ken) aan de Member ter beschikking kunnen worden gesteld.

HNK is gerechtigd, met voorafgaande mededeling, de overeenkomst (inclusief de toegang tot de flex-/ werkplek(ken) op te schorten in het geval van force majeur en/of overmacht, in welk geval betaling van de vergoeding voor een zelfde periode zal worden opgeschort.

DE OVEREENKOMST

19. Algemene Voorwaarden HNK Membership Overeenkomst

Partijen komen overeen dat deze Algemene Voorwaarden HNK Membership een integraal onderdeel uitmaken van deze overeenkomst en dat geschillen in het kader van deze overeenkomst strikt conform onderhavige voorwaarden worden geïnterpreteerd en uitgelegd.

20. Termijn

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden. Behoudens opzegging wordt deze overeenkomst na afloop van deze termijn verlengd voor onbepaalde tijd. Na verlenging kan deze overeenkomst door beide partijen met een wederzijdse opzegtermijn van één maand worden opgezegd. Opzegging door Member dient te geschieden per aangetekende brief aan NSI HNK B.V., Postbus 3044, 2130 KA Hoofddorp. Opzeggind door NSI HNK B.V. geschiedt op het door Member in deze overeenkomst opgegeven adres.

21. Onmiddellijke beëindiging

  • HNK kan de overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang opzeggen, zonder inachtname van een opzegtermijn tenzij de wet dat vereist, indien de Member:
  • de door hem verschuldigde bedragen niet op de gestelde tijdstippen voldoet;
  • enige andere verplichting uit de overeenkomst niet nakomt;
  • het gebruik van de flex-/ werkplek(ken), of het gebruik door één van de medewerkers van de Member of derden die met goedkeuring gebruik maken van de flex-/ werkplek(ken), niet in overeenstemming is met normaal gebruik van de flex-/ werkplek(ken);
  • indien en voorzover het gebruik door Member van deze aanpalende diensten het gebruik van flexibele werkplek(ken in het sociale hart van HNK overstijgt;
  • de vrije beschikking over zijn vermogen of een deel daarvan verliest;
  • in staat van faillissement wordt verklaard;
  • een akkoord buiten faillissement aanbiedt of indien beslag wordt gelegd op goederen van de Member;
  • komt te overlijden.
  • in het geval member een rechtspersoon is: eveneens indien Member zijn rechtspersoonlijkheid verliest; indien Member’s entiteit wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd.

Indien HNK de overeenkomst onmiddellijk (tussentijds) opzegt, is HNK gerechtigd de door haar aan de Member te leveren diensten per direct te staken en de Member het gebruik van de flex-/ werkplek(ken) en de gemeenschappelijke ruimten evenals de toegang tot het gebouw te ontzeggen. De aan Member in gebruik gegevens toegangspassen c.q. dorpels worden in voorkomend geval direct geblokkeerd en dienen door Member te worden geretourneerd.

Indien HNK de overeenkomst op grond van het bovenstaande met onmiddellijke ingang opzegt, dient de Member desalniettemin aan de navolgende voorwaarden en verplichtingen te voldoen:·

  • betaling van eventueel gebruikte aanvullende diensten;
  • betaling van de huur voor de resterende termijn van de overeenkomst indien geen onmiddellijke opzegging had plaatsgevonden of (indien langer) voor een periode van 3 maanden;
  • de Member vrijwaart HNK voor eventuele kosten en verliezen en eventuele aanspraken van derden als gevolg van de onmiddellijke beëindiging. 

22. Indien de flex-/ werkplek(ken) niet beschikbaar is (zijn)

Mocht, om wat voor reden dan ook, HNK niet meer in staat zijn flex-/ werkplek(ken) te bieden, zoals overeengekomen dan eindigt de overeenkomst zonder dat daarvoor opzegging is vereist. In dat geval is de Member verplicht de huur te betalen tot aan de dag dat de overeenkomst eindigt/is geëindigd.

23. Einde overeenkomst

De Member dient bij einde van de overeenkomst met onmiddellijke ingang de flex-/ werkplek(ken) te ontruimen en te verlaten met medeneming van al het zijne en de zijnen. De Member dient de flex-/ werkplek(ken) aan HNK ter beschikking te stellen, bezemschoon en in de oorspronkelijke staat behoudens slijtage door normaal gebruik. De aan Member in gebruik gegevens toegangspassen c.q. dorpels worden geblokkeerd en dienen door Member te worden geretourneerd. Alle zaken waarvan de Member kennelijk afstand heeft gedaan door deze in de flex-/ werkplek(ken) achter te laten bij het daadwerkelijk verlaten van de flex-/ werkplek(ken) kunnen door HNK, naar eigen inzicht, zonder enige aansprakelijkheid, op kosten van de Member worden verwijderd. Indien de Member zonder toestemming van HNK na beëindiging van de overeenkomst, in welke vorm dan ook, onbevoegd gebruik blijft maken van de flex-/ werkplek(ken) is:

 • de Member aansprakelijk voor alle door HNK te lijden schaden en verliezen;
 • de Member verplicht aan HNK extra huur te betalen boven het bedrag dat HNK gerechtigd is aan de Member op te leggen.

24. Kennisgeving

Alle kennisgevingen en mededelingen die door HNK of de Member worden gedaan dienen schriftelijk te geschieden op het door Member in deze overeenkomst aangegeven adres en door Member aan NSI op het adres van NSI HNK B.V., Postbus 3044, 2130 KA Hoofddorp

25. Vrijwaringen

Tenzij sprake is van ernstige nalatigheid van HNK vrijwaart Member HNK hierbij voor elke aansprakelijkheid als gevolg van c.q. in verband met:

  • dood of verwonding binnen HNK;
  • derden die de Member tot de flexibele werkplek(ken) heeft toegelaten, personeel van de Member en personen waarvoor de Member aansprakelijk is;
  • boetes die HNK worden opgelegd door gedragingen of nalatigheden van de Member;
  • schade toegebracht aan de persoon of goederen van de Member of van derden en aanspraken van derden ter zake;
  • het zich niet houden aan enige verplichting uit de overeenkomst.

26. Schade en Aansprakelijkheid

HNK is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de persoon of goederen van de Member of van derden door welke oorzaak dan ook, waaronder maar niet beperkt tot het optreden en de gevolgen van zichtbare en onzichtbare gebreken aan de flex-/ werkplek(ken), het gebouw of complex waarvan de werkplek(ken) deel uitmaakt, of ontstaan door het optreden en de gevolgen van weersomstandigheden, van stagnatie in de bereikbaarheid van de werkplekken, van stagnatie in de voorziening van gas, water, elektriciteit, warmte ventilatie of luchtbehandeling, het gebruik van- of tijdelijke uitval van het ICT Netwerk, van storing van de installaties en apparatuur, van in- en uitstroming van gassen of vloeistoffen, van brand, ontploffing en andere voorvallen, van stoornis in het genot van het gebruik van de flex-/werkplek(ken) behoudens in geval van schade als gevolg van grove schuld of ernstige nalatigheid van HNK ten aanzien van de staat van de flex-/werkplek(ken) of van het gebouw of complex waarvan de flex-/werkplek(ken) deel uitmaakt.

HNK is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade van de Member of voor schade als gevolg van de activiteiten van de andere Members of van belemmeringen in het gebruik van de flex-/werkplek(ken) die derden veroorzaken. Indien om wat voor reden dan ook HNK niet aan haar verplichtingen kan voldoen is haar aansprakelijkheid beperkt tot het terugbetalen van een redelijk deel van de vergoeding. De Member is verplicht tijdig maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van schade aan de flex-/ werkplek(ken). De Member is verplicht HNK direct op de hoogte te stellen indien zich schade aan/in de flex-/ werkplek(ken) heeft voorgedaan of dreigt voor te doen.

HNK is in geen geval aansprakelijk voor enige gederfde omzet, gederfde winst, verlies van verwachte (kosten) besparingen, verlies of beschadiging van data, claims van derden of gevolgschade. De Member wordt ten sterkste aangeraden zich voor dergelijke verliezen, schade, kosten of claims te verzekeren.

27. Bescherming persoonsgegevens

Partijen komen overeen dat HNK gerechtigd is persoonsgegevens van de Member te verwerken, aan derden te verstrekken en door te geven, op voorwaarde dat dit uitsluitend plaatsvindt:

 • ter uitvoering van deze overeenkomst;
 • ter werkvoorbereiding en fraudebestrijding;
 • voor het verstrekken van informatie over nieuwe of voor de Member nuttige producten van HNK of andere organisaties, die HNK voor de Member interessant acht.

De Member is zich ervan bewust dat landen buiten de EU mogelijk geen wet- of regelgeving ter bescherming van persoonsgegeven hebben.

BETALINGEN

28. Betaling

De vergoeding voor de flexibele werkplek(ken) inclusief BTW, dient te worden betaald middels automatische incasso/Ideal/CreditCard/ waarbij de inning op de eerste dag van de maand zal geschieden, tenzij anders overeengekomen.

29. Aanpalende diensten

De vergoeding voor aanpalende diensten zal achteraf worden berekend conform de afgenomen hoeveelheid en de door HNK op HNK.NL bekendgemaakte tarieven en dient te worden betaald middels automatisch incasso/Ideal/CreditCard waarbij de inning op de eerste dag van de opvolgende maand zal geschieden, tenzij anders overeengekomen.

30. Betaling

Telkens indien uit hoofde van de overeenkomst een verschuldigd bedrag niet prompt op de vervaldag  is voldaan verbeurt de Member aan HNK van rechtswege vanaf de vervaldag een direct opeisbare boete van 2% per maand van het verschuldigde met een minimum van € 125, – per kalendermaand, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt. Geschillen omtrent de hoogte van de factuur laten de verplichting tot betaling van de factuur onverlet. HNK is tevens gerechtigd de door haar aan de Member te leveren diensten op te schorten en de Member het gebruik van de flex-/ werkplek(ken) en de gemeenschappelijke ruimten evenals de toegang tot het gebouw te ontzeggen indien de Member nalaat op enig moment een krachtens deze overeenkomst van de Member opeisbare vordering te voldoen.

31. Nederlands Recht

Op de overeenkomst en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden beslecht door de Nederlandse rechter. De Nederlandse versie van de voorwaarden is de rechtsgeldige versie.

32. Kosten

In alle gevallen waarin HNK een sommatie, een ingebrekestelling of een exploot aan de Member doet uitbrengen, of ingeval van procedures tegen de Member om deze tot nakoming van de overeenkomst te dwingen, is de Member verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte, aan HNK te voldoen.

33. Slotbepaling

Indien een deel van de overeenkomst of deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en deze voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

34. Vergoeding en BTW

De BTW dient gelijktijdig met de vergoeding te worden voldaan. HNK en de Member komen overeen dat HNK aan de Member over de huur BTW in rekening brengt. Onder verwijzing naar de goedkeuring van de Staatssecretaris van Financiën VB99/571 van 24 maart 1999, verklaren HNK en de Member uitdrukkelijk, door middel van ondertekening van deze overeenkomst en alleen voor zover nodig, dat de Member de flex-/ werkplek(ken) zal gebruiken voor doeleinden waarvoor een volledig of nagenoeg volledig (tenminste 90%) recht op aftrek van omzetbelasting bestaat. De Member informeert HNK en de bevoegde belastinginspecteur direct door middel van een aangetekend schrijven indien de Member, door welke oorzaak ook, geen aftrek meer heeft op BTW, voordat dit effect krijgt en de voorgenoemde aftrek wijzigt tot onder de 90%. Indien (achteraf) blijkt dat de Member de flex-/werkplekken niet of niet meer gebruikt voor activiteiten die de Member recht geven op aftrek van BTW voor tenminste 90% en de vergoeding BTW-vrij wordt, is de Member niet meer verplicht om aan HNK BTW te betalen over de vergoeding. Echter, HNK is gerechtigd om de vergoeding exclusief BTW zodanig te verhogen, dat HNK volledig gecompenseerd wordt voor de BTW (op onder meer de investeringen en kosten) welke HNK aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen. HNK zal de Member zo spoedig mogelijk informeren over de hoogte van dit bedrag. HNK zal zijn medewerking verlenen indien de Member de opgaaf van HNK wil laten controleren door een onafhankelijke registeraccountant. De kosten hiervan zijn voor rekening van de Member. HNK verklaart uitdrukkelijk dat zij conform hetgeen is bepaald in artikel 34a van de Wet op de Omzetbelasting 1968 de overeenkomst opneemt in haar administratie.

35. Jaarlijkse verhoging – Consumentenprijsindex (CPI)

HNK zal de vergoeding jaarlijks na de startdatum van de overeenkomst verhogen met een procentueel bedrag over het vorige jaar, dat gelijk staat aan de jaarlijkse verhoging van het CPI index, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).